Zasady odbywania praktyk studenckich - Praktyki studenckie - KPP Wysokie Mazowieckie

Praktyki studenckie

Zasady odbywania praktyk studenckich

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH 
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
 

I.   WYMAGANE DOKUMENTY 

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, powinny skompletować następującą dokumentację: 
1.      wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, 
2.      imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię, 
4.      program praktyk, 
5.      kserokopia dowodu osobistego, 
6.      kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. 
            Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane. 

II.     KRYTERIA I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KPP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

            Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KPP w Wysokiem Mazowieckiem:
1.        złożenie wniosku co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk, 
2.        złożenie kompletu dokumentów, 
3.        zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KPP w Wysokiem Mazowieckiem. 
            Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w Wysokiem Mazowieckiem, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn. 
            Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną bądź pocztową albo przekazywana telefonicznie – w zależności od preferencji studenta. 

III.   PRZEBIEG PRAKTYKI 
1.        W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student: 
odbywa szkolenie bhp i ppoż, 
zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KPP w Wysokiem Mazowieckiem, 
odbywa instruktaż  dot. ochrony danych osobowych, 
2.        Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadań wybranej komórki organizacyjnej KPP w Wysokiem Mazowieckiem. 
3.        Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne. 
4.        Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię. 

IV.   DODATKOWE INFORMACJE NA TEMET ODBYWANIA PRAKTYK 
            Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem są nieodpłatne. 

            Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem udziela się pod nr tel. (086) 275 72 18.