Deklaracja dostępności cyfrowej - KPP Wysokie Mazowieckie

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-23

Strona internetowa http://bip.wysokiemazowieckie.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wyszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z nadmiernym obciążeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-23


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),
z którego wynika, że strona internetowa http://bip.wysokiemazowieckie.kpp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,45 %.


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Wdzieńkońska, beata.wdzienkonska@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu 47 718 32 46. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres email: kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą
stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny
dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu
nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


 

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, znajduje się
przy ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Drzwi wejściowe do budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W wejściu głównym po lewej stronie znajduje
się Stanowisko Kierowania gdzie funkcjonariusze pełnią służbę odpowiedzialną między innymi za obsługę interesantów.
 

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

 

W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza przejdź:

http://bip.wysokiemazowieckie.kpp.policja.gov.pl/065/jezyk-migowy/21056,Jezyk-migowy.html